Góp ý của khách hàng

[vc_row][vc_column][fleurdesel_testimonials form_title=”Ý kiến khách hàng” form_description=”Một số ý kiến, góp ý của các khách hàng đã trải nghiệm kì nghỉ của mình tại Mira Quy Nhơn. Chân thành cám ơn những góp ý, ý kiến quý báu của quý khách. Rất mong nhận được thêm nhiều phản hồi từ quý khách để Mira được hoàn thiện.” testimonials=”%5B%7B%22avatar%22%3A%221661%22%2C%22name%22%3A%22V%C3%A2n%20Sinh%20Ph%E1%BA%A1m%22%2C%22title%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%91t%22%2C%22content%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%9Bi%20x%C3%A2y%20v%C3%A0%20%C4%91i%20v%C3%A0o%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20n%C3%AAn%20n%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A5t%20c%C3%B2n%20r%E1%BA%A5t%20m%E1%BB%9Bi%20v%E1%BB%9Bi%20trang%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20ti%E1%BB%87n%20nghi%20%C4%91%E1%BA%A7y%20%C4%91%E1%BB%A7%20v%C3%A0%20hi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BA%A1i.%20V%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20ngay%20trung%20t%C3%A2m%20c%C3%A1ch%20qu%E1%BA%A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20v%C3%A0%20b%E1%BB%9D%20bi%E1%BB%83n%20b%C3%A3i%20t%E1%BA%AFm%20ch%E1%BB%89%20v%C3%A0i%20tr%C4%83m%20m%C3%A9t%2C%20%C4%91i%20b%E1%BB%99%20ch%E1%BB%ABng%205%20ph%C3%BAt%20l%C3%A0%20tha%20h%E1%BB%93%20kh%C3%A1m%20ph%C3%A1.%20B%C3%AAn%20c%E1%BA%A1nh%20%C4%91%C3%B3%20c%C3%B2n%20c%C3%B3%20ch%E1%BB%A3%20%C4%91%C3%AAm%20khu%20%C4%83n%20u%E1%BB%91ng%20ng%C3%B4%20v%C4%83n%20s%E1%BB%9F%2C%20ch%C3%A8%20nh%E1%BB%9B…%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%221659%22%2C%22name%22%3A%22Ly%20Ly%22%2C%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20y%C3%AAu%20Quy%20Nh%C6%A1n%2C%20y%C3%AAu%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Mira%22%2C%22content%22%3A%22L%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20%C4%91%E1%BA%BFn%20v%E1%BB%9Bi%20Quy%20Nh%C6%A1n%20%C4%91%E1%BB%83%20du%20l%E1%BB%8Bch%2C%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ch%E1%BB%8Dn%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Mira%20l%C3%A0m%20n%C6%A1i%20d%E1%BB%ABng%20ch%C3%A2n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn.%20Th%E1%BA%ADt%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20kh%C3%B4ng%20sai%20khi%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20ch%E1%BB%8Dn%20n%C6%A1i%20n%C3%A0y.%20M%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0o%20th%C3%AC%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20ti%E1%BA%BFp%20%C4%91%C3%B3n%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%87t%20t%C3%ACnh%20v%C3%A0%20vui%20v%E1%BA%BB.%20T%C3%B4i%20c%C3%B3%20h%E1%BB%8Fi%20kh%C3%A1%20nhi%E1%BB%81u%20v%C3%A0%20ph%C3%B2ng%20%E1%BB%91c%20v%C3%A0%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3%2C%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20r%E1%BA%A5t%20ki%C3%AAn%20tr%C3%AC%20l%E1%BA%AFng%20nghe%20v%C3%A0%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20t%C3%B4i%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%99%20r%E1%BA%A5t%20t%C3%ADch%20v%E1%BB%B1c%2C%20vui%20v%E1%BA%BB%2C%20nhi%E1%BB%87t%20t%C3%ACnh.%20%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn%20t%C3%B4i%20th%C3%ADch%20%E1%BB%9F%20%C4%91%C3%A2y.%20Sau%20m%E1%BB%99t%20h%E1%BB%93i%20n%C3%B3i%20chuy%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20l%E1%BA%A5y%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%91%20ph%C3%B2ng%2C%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20c%C3%B2n%20%C4%91%C6%B0a%20t%C3%B4i%20l%C3%AAn%20t%E1%BA%ADn%20n%C6%A1i.%20%C4%90i%E1%BB%83m%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cao%20v%E1%BB%81%20c%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20khi%20m%E1%BB%9Bi%20v%E1%BB%ABa%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0o%20l%C3%A0%20ph%C3%B2ng%20r%E1%BA%A5t%20s%E1%BA%A1ch%20s%E1%BA%BD%20v%C3%A0%20tho%C3%A1ng%20m%C3%A1t.%20%C4%90i%E1%BB%83m%20th%E1%BB%A9%202%20l%C3%A0%20trang%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20kh%C3%A1%20%C4%91%E1%BA%A7y%20%C4%91%E1%BB%A7%20v%C3%A0%20c%E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20cho%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20%E1%BB%9F%20%C4%91%C3%A2y.%20%C4%90i%E1%BB%83m%20th%E1%BB%A9%203%20l%C3%A0%20c%C3%A1c%20v%E1%BA%ADt%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%C3%A0i%20tr%C3%AD%20r%E1%BA%A5t%20g%E1%BB%8Dn%20g%C3%A0ng%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%B9p%20m%E1%BA%AFt.%20T%C3%B4i%20c%E1%BB%A9%20ngh%C4%A9%20kh%C3%B4ng%20kh%C3%A1c%20g%C3%AC%20%E1%BB%9F%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%205%20sao.%20C%C3%B4%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20d%E1%BB%85%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%C3%B2n%20d%E1%BA%B7n%20t%C3%B4i%20c%E1%BA%A7n%20g%C3%AC%20th%C3%AAm%20th%C3%AC%20c%E1%BB%A9%20n%C3%B3i.%20Sau%20m%E1%BB%99t%20ch%E1%BA%B7ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20d%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%E1%BA%BFn%20n%C6%A1i%20n%C3%A0y%2C%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20m%E1%BB%99t%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20qu%C3%A1%20%C6%B0ng%20%C3%BD%2C%20c%C3%B2n%20g%E1%BA%B7p%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20r%E1%BA%A5t%20th%C3%A2n%20thi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20nhi%E1%BB%87t%20t%C3%ACnh%2C%20th%E1%BA%ADt%20khi%E1%BA%BFn%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ta%20c%E1%BA%A3m%20th%E1%BA%A5y%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%20v%C3%A0%20d%E1%BB%85%20ch%E1%BB%8Bu.%20%C4%90i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20t%C3%B4i%20th%C3%ADch%20%E1%BB%9F%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20n%C3%A0y%20n%E1%BB%AFa%20l%C3%A0%20r%E1%BA%A5t%20g%E1%BA%A7n%20bi%E1%BB%83n%2C%20ch%E1%BB%89%20c%E1%BA%A7n%20%C4%91i%20b%E1%BB%99%20m%E1%BA%A5y%20ph%C3%BAt%20l%C3%A0%20t%E1%BB%9Bi%20bi%E1%BB%83n%20r%E1%BB%93i.%20M%E1%BB%99t%20ng%C3%A0y%20g%E1%BA%A7n%20nh%E1%BA%A5t%2C%20t%C3%B4i%20s%E1%BA%BD%20l%E1%BA%A1i%20ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%A5c%20quay%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20Quy%20Nh%C6%A1n%2C%20t%C3%B4i%20v%E1%BA%ABn%20s%E1%BA%BD%20ch%E1%BB%8Dn%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Mira%20l%C3%A0m%20n%C6%A1i%20d%E1%BB%ABng%20ch%C3%A2n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn.%20T%C3%B4i%20y%C3%AAu%20Quy%20Nh%C6%A1n%2C%20y%C3%AAu%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20Mira%2C%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A3%20nh%E1%BB%AFng%20c%C3%B4%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20v%C3%B4%20c%C3%B9ng%20d%E1%BB%85%20th%C6%B0%C6%A1ng%20v%C3%A0%20th%C3%A2n%20thi%E1%BB%87n.%20%E2%9D%A4%EF%B8%8F%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%221665%22%2C%22name%22%3A%22%C4%90%E1%BB%97%20H%E1%BB%93ng%20T%C3%ADn%22%2C%22title%22%3A%22Ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m.%20Tuy%E1%BB%87t%20v%E1%BB%9Di%22%2C%22content%22%3A%22Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20m%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20book%20b%C3%AAn%20ks%203%20sao%20c%C3%B3%20%C4%83n%20s%C3%A1ng%20buffet%20cho%202%20nh%C3%B3c%20t%C3%AD%20%C4%83n%20tho%E1%BA%A3%20th%C3%ADch%20nh%C6%B0ng%20gi%C3%A1%20ph%C3%B2ng%20cu%E1%BB%91i%20tu%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%A9c%20ph%E1%BB%A5%20thu%20l%E1%BA%A1i%20cao%20qu%C3%A1%20hay%20do%20ch%C3%A1y%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%E1%BA%B7t%20c%E1%BA%ADn%20ng%C3%A0y%20….m%C3%ACnh%20ngh%C4%A9%20v%E1%BA%ADy%20….g%C3%B5%20google%20c%C3%A1c%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20g%E1%BA%A7n%20bi%E1%BB%83n%20%E1%BB%9F%20quy%20nh%C6%A1n%20th%E1%BA%A5y%20Mira%20Hotel%20….%20th%E1%BA%A5y%20l%C3%B4%20g%C3%B3c%20r%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20l%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20cafe%20s%C3%A2n%20th%C6%B0%E1%BB%A3ng.%20G%E1%BB%8Di%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20b%E1%BA%A3o%202%20sao%20b%E1%BA%A3o%20ko%20%C4%83n%20s%C3%A1ng%20h%C6%A1i%20ph%C3%A2n%20v%C3%A2n%20nh%C6%B0ng%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20b%E1%BA%A3o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ng%C3%B4%20m%C3%A2y%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BA%A7y%20%C4%91%E1%BB%A7%20qu%C3%A1n%20%C4%83n%20h%E1%BA%B1g%20ng%C3%A0y%20t%E1%BB%AB%20s%C3%A1ng%20t%E1%BB%9Bi%20chi%E1%BB%81u%20v%C3%A0%20g%E1%BA%A7n%20khu%20ph%E1%BB%91%20c%C3%A1c%20qu%C3%A1n%20nh%E1%BA%ADu%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%A3%20%C4%91%C3%AAm%20n%C3%AAn%20th%C3%B4i%20b%E1%BB%8F%20qua%20v%E1%BB%A5%20buffel%20-%20c%E1%BA%A1nh%20quay%20qu%C3%A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.%20C%C5%A9ng%20c%E1%BA%ADn%20ng%C3%A0y%20n%C3%AAn%20m%C3%ACnh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20book%201%20ph%C3%B2ng%204%20ng%20cho%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20gi%C3%A1%20770k%20%C4%91%C3%A3%20ph%E1%BB%A5%20thu%20cu%E1%BB%91i%20tu%E1%BA%A7n%20r%E1%BA%BB%20h%C6%A1n%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20so%20v%E1%BB%9Bi%20ks%20kh%C3%A1c%20m%C3%ACnh%20v%C3%A0%20l%C3%BAc%20check%20in%20%C4%91%C3%BAg%20nh%C6%B0%20h%C3%ACnh%20c%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20c%C3%A1c%20h%C3%A0ng%20qu%C3%A1n%20xung%20quanh%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20kh%C3%A1%20nhi%E1%BB%81u%20c%C5%A9ng%20ti%E1%BB%87n%20n%C3%AAn%20c%E1%BA%A3m%20r%E1%BA%A5t%20vui%20v%E1%BA%BB%20v%C3%A0%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%20l%C3%BAc%20%C4%83n%20v%E1%BB%81%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20%C4%91i%20b%E1%BB%99%20ra%20qu%C3%A3ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ch%C6%A1i%20l%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%81u%20r%E1%BA%A5t%20tuy%E1%BB%87t.%20Ph%C3%B2ng%20l%C3%A1t%20th%E1%BA%A3m%20r%E1%BA%A5t%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%AAn%202%20nh%C3%B3c%20gi%E1%BB%A1n%20r%E1%BB%93i%20ng%E1%BB%A7%20l%C4%83n%20ra%20th%E1%BA%A3m%20(n%C3%B3i%20%C4%91%C3%B9a%20h%E1%BB%93i%20book%20ph%C3%B2ng%201%20gi%C6%B0%E1%BB%9Dng%20cho%20ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m).%20N%C3%B3i%20chung%20%C4%91%E1%BB%81u%20r%E1%BA%A5t%20%E1%BB%95n%20%E1%BB%9F%20M%E1%BB%89a%2C%20trang%20b%E1%BB%8B%20nh%C6%B0%204%20sao%20c%C3%B3%20m%E1%BA%A5y%20s%C3%B3c%20t%C3%B3c%2C%20%E1%BA%A5m%20si%C3%AAu%20t%E1%BB%91c%2C%20th%E1%BA%ADm%20ch%C3%AD%20trang%20b%E1%BB%8B%20c%E1%BA%A3%20b%C3%A0n%20l%C3%A0%20cho%20ph%C3%B2ng.%20M%C3%ACnh%20vi%E1%BA%BFt%20b%C3%A0i%20kh%C3%B4ng%20v%C3%AC%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%C3%ADch%20n%C3%A0o%20c%E1%BA%A3%20ch%E1%BB%89%20mu%E1%BB%91n%20b%E1%BA%A1n%20b%C3%A8%20c%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20m%E1%BB%8Di%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20trong%20k%E1%BB%B3%20ngh%E1%BB%89%20ho%E1%BA%B7c%20chuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20n%E1%BA%BFu%20bi%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BA%BFn%20mira%20c%E1%BB%A9%20gh%C3%A9%20mira%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%E1%BB%8Fi%20lo%20l%E1%BA%AFg%20v%E1%BB%81%20chuy%E1%BB%87n%20ks%20c%C3%B3%20ok%20hay%20ko%20c%C3%B3%20s%E1%BA%A1ch%20hay%20g%E1%BA%A7n%20bi%E1%BB%83n%20hay%20ko%20-%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%20m%C3%ACnh%20v%C3%A0%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20lu%C3%B4n%20ch%E1%BB%8Dn%20nh%E1%BB%AFng%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20l%E1%BB%9Bn%20hay%20r%E1%BA%BBot%20cho%20k%C3%AC%20ngh%E1%BB%89%20(1%20n%C4%83m%20ch%E1%BB%89%20%C4%91i%202-3%20l%E1%BA%A7n)%20nh%C6%B0ng%20th%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%E1%BB%9Bi%20trang%20b%E1%BB%8B%20v%C3%A0%20phong%20c%C3%A1ch%20ph%E1%BB%A5%20v%E1%BB%A5%20Mira%202%20sao%20nh%C6%B0%20c%C3%A1c%20ks%20l%E1%BB%9Bn%20hay%20resort%20-%20ph%C3%B2ng%20th%C3%AC%20s%E1%BA%BD%20nh%E1%BB%8F%20h%C6%A1n%20resort%20l%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%81u%20%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%20nhi%C3%AAn%20nhug%20v%E1%BA%ABn%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%2C%20n%C3%AAn%20m%C3%ACnh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i%20n%C3%B3i%20v%C3%A0i%20d%C3%B2ng%20v%E1%BB%81%20n%E1%BB%9Bi%20%E1%BB%9F%20ok%20n%C3%A0y%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%221669%22%2C%22name%22%3A%22Duy%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%22%2C%22title%22%3A%22R%E1%BA%A5t%20tuy%E1%BB%87t%22%2C%22content%22%3A%22Ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20r%E1%BA%A5t%20tuy%E1%BB%87t%2C%20ph%C3%B2ng%20%E1%BB%91c%20s%E1%BA%A1ch%20s%E1%BA%BD%20g%E1%BB%8Dn%20g%C3%A0ng.%20Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20th%C3%AC%20c%E1%BB%B1c%20k%E1%BB%B3%20d%E1%BB%85%20th%C6%B0%C6%A1ng%20v%C3%A0%20vui%20t%C3%ADnh.%20N%E1%BA%BFu%20l%E1%BA%A7n%20sau%20c%C3%B3%20quay%20l%E1%BA%A1i%20m%C3%ACnh%20v%E1%BA%ABn%20ch%E1%BB%8Dn%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20n%C3%A0y%20%F0%9F%91%8D%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%221672%22%2C%22name%22%3A%22L%C3%AA%20M%E1%BA%A1nh%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%C3%A1ng%20khen%20-%20th%C3%A2n%20thi%E1%BB%87n%22%2C%22content%22%3A%22M%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%B7t%20ph%C3%B2ng%20qua%20mess…tr%C3%AAn%20trang%20fanpage%20Mirahotel%20quynhon%5CnM%E1%BB%99t%20n%C6%A1i%20l%C6%B0u%20tr%C3%BA%20cho%20k%C3%AC%20ngh%E1%BB%89%20%C4%91%C3%A1ng%20khen%20-%20m%C3%ACnh%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20l%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20kh%C3%A1c%20nh%C6%B0ng%20th%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A5y%20phong%20c%C3%A1ch%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BB%A7a%20Mira%20r%E1%BA%A5t%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%2C%20ph%C3%B2ng%20c%E1%BB%B1c%20k%C3%AC%20s%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20tho%C3%A1ng%20-%20h%C3%ACnh%20nh%C6%B0%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20c%C3%A1c%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%E1%BB%81u%20c%C3%B3%20view%20nh%C3%ACn%20ra%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%E1%BB%91%20ho%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%83n.%20Trang%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A7y%20%C4%91%E1%BB%A7%20-%20l%E1%BA%A7n%20sau%20n%E1%BA%BFu%20gh%C3%A9%20Mira%20m%C3%ACnh%20s%E1%BA%BD%20ch%E1%BB%8Dn%20Mira%20l%C3%A0m%20n%C6%A1i%20l%C6%B0u%20tr%C3%BA%20-%20Ak%20qu%C3%AAn%20m%C3%ACnh%20c%C3%B3%20%C4%91i%20tour%20c%E1%BB%A7a%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20b%C3%A1n%20r%E1%BA%A5t%20ok%20nh%C3%A9%20-%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20kh%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20gi%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%A1n%20v%E1%BB%81%20th%E1%BB%9Di%20gian%20l%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%20nh%E1%BA%A5t%20cho%20h%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20-%20gi%C3%A1%20tour%20thi%20c%C3%B3%20ni%C3%AAm%20y%E1%BA%BFt%20theo%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20trong%20menu%20c%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20b%E1%BA%A3g%20gi%C3%A1%20ph%C3%B2ng.%20M%C3%ACnh%20%C4%91i%20v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%20cu%E1%BB%91i%20tu%E1%BA%A7n%20n%C3%AAn%20kh%C3%A1ch%20r%E1%BA%A5t%20%C4%91%C3%B4ng%20-%20s%E1%BB%B1%20c%E1%BB%91%20l%C3%A0%20%C4%91%C3%AAm%20h%C3%B4m%20%C4%91%C3%B3%20m%C3%ACnh%20kh%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C3%BAng%20ph%C3%B2ng%20nh%C6%B0%20l%C3%BAc%20book%20v%E1%BB%9Bi%20l%C3%BD%20do%20ph%C3%B2ng%20m%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%B7t%20ch%E1%BB%8B%20kia%20con%20ch%E1%BB%89%20b%E1%BB%8B%20s%E1%BB%91t%20n%C3%AAn%20l%E1%BB%8Bch%20tr%C3%ACnh%20d%E1%BB%9Di%20l%E1%BA%A1i%20v%C3%AC%20th%E1%BA%BF%20%C4%91%C3%AAm%20%C4%91%E1%BA%A7u%20m%C3%ACnh%20%C4%91c%20%C4%91%E1%BB%95i%20sang%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1c%20(kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%8Di%20b%C3%A1o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc)%20r%E1%BB%93i%203%20%C4%91%C3%AAm%20c%C3%B2n%20l%E1%BA%A1i%20m%C3%ACnh%20chuy%E1%BB%83n%20v%E1%BB%81%20ph%C3%B2ng%20nh%C6%B0%20ban%20%C4%91%E1%BA%A7u%2C%20s%E1%BB%B1%20di%20d%E1%BB%9Di%20h%C3%A0nh%20l%C3%BD%20nhi%E1%BB%81u%20c%C5%A9ng%20h%C6%A1i%20b%E1%BA%A5t%20ti%E1%BB%87n%20nh%C6%B0ng%20s%E1%BB%B1%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20bu%E1%BB%93ng%20ph%C3%B2ng%20nhi%E1%BB%87t%20t%C3%ACnh%20th%C3%A2n%20thi%E1%BB%87n%20n%C3%AAn%20c%C5%A9ng%20ko%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20g%C3%AC%20l%E1%BB%9Bn%20c%E1%BA%A3.%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%221675%22%2C%22name%22%3A%22B%C3%B9i%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BA%B9p%2C%20ti%E1%BB%87n%20nghi%2C%20%E1%BA%A5m%20c%C3%BAng%22%2C%22content%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%202%20sao%20h%C6%A1i%20nh%E1%BB%8F%20nh%C6%B0ng%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ph%C3%B2ng%20t%E1%BB%91t%2C%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BA%B9p%2C%20%E1%BB%91p%20g%E1%BB%97.%20C%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%A7%20%E1%BA%A5m%20%C4%91un%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20m%C3%A1y%20s%E1%BA%A5y%20t%C3%B3c.%20X%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C3%A1ng%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%203%20sao%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1572601200599{margin-bottom: 200px !important;padding-top: 100px !important;}”][/vc_column][/vc_row]